Платiжні системи

Основнi риси майбутньої платiжної системи :

- програмне забезпечення системи буде розроблено на основi мов програмування четвертого поколiння, SQL та iнших сучасних засобiв i технологiй, з орiєнтацiєю на обробку i зберiгання iнформацiї в захищених середовищах, на ведення централiзованих баз даних у пiдроздiлах Національного банку;

- система надасть можливiсть виконання грошових переказiв у режимi реального часу (on-line), з обмiном платiжною iнформацiєю з банками за технологiєю клiєнт-сервер;

- система повнiстю вiдповiдатиме сучасним вимогам та умовам функцiонування, водночас буде збережена технологiя роботи в пакетному режимi (off-line) для банкiв, якi не мають можливостi застосовувати новiтнi технологiї зi збереженням строкiв виконання платежiв;

- наявнiсть гнучких та надiйних засобiв виходу в такi мiжбанкiвськi платiжнi системи, як S. W.I. F.T., платiжнi системи країн СНД тощо;

- наявнiсть iнтерфейса з усiма загальнодержавними електронними системами розрахункiв, що працюватимуть на територiї України (такими, як фондовий ринок, нацiональна система масових електронних платежiв iз використанням розрахункових карток тощо);

- буде виконане резервування програмного, технiчного, iнформацiйного i технологiчного забезпечення системи з метою пiдтримання її безперебiйного функцiонування на випадок непередбачених аварiйних ситуацiй як стихiйного, так i зловмисного характеру;

- постiйно провадитиметься удосконалення внутрiшньобанкiвських платiжних систем, їх iнтеграцiя iз системою електронних мiжбанкiвських розрахункiв;

- розширюватиметься спектр послуг учасникам системи електронних розрахункiв, змiцнюватиметься надiйнiсть та безпека системи.

Система електронних мiжбанкiвських розрахункiв України планується як цiлiсна система, що базується на архiтектурi клiєнт-сервер. Вона призначена для виконання мiжбанкiвських розрахункiв у найбiльш зручнiй для конкретного користувача формi (on-line-режим, клiринг тощо) та для монiторингу кореспондентських рахункiв банкiвських установ України.

Основнi компоненти платiжної системи України нового поколiння:

- головна книга Національного банку України, яка повинна вестися централiзовано, пiд управлiнням iнтегрованої банкiвської системи; кореспондентськi рахунки комерцiйних банкiв при цьому є складовою частиною головної книги;

- система монiторингу рахункiв, яка у взаємодiї з iнтегрованою банкiвською системою проводить управлiння (монiторинг) кореспондентськими та iншими технологiчними i транзитними рахунками, пов'язаними з мiжбанкiвськими розрахунками;

- система термiнових платежiв. За її допомогою комерцiйнi банки проводять платежi великими сумами та термiновi платежi (за мiжнародною класифiкацiєю це система RTGS - real-time gross settlement system);

- традицiйна система електронних платежів як система клiрингових розрахункiв ;

- iншi учасники розрахункiв.

Принциповi характеристики нової системи електронних мiжбанкiвських розрахункiв:

- система базується на повнiстю безпаперовiй технологiї;

- вона є системою типу брутто, тобто кожнiй розрахунковiй транзакцiї однозначно вiдповiдає розрахунковий документ, який транспортується отримувачевi;

- розрахунковi транзакцiї в системi не можна вiдкликати, тобто транзакцiю, iнiцiйовану вiдправником розрахункового документа i прийняту до виконання в системi, не може вiдмiнити анi її вiдправник, анi будь-хто iнший;

- розрахункові транзакцiї приймаються до системи за умови вiдсутностi овердрафту на рахунку платника;

- обмежень на суми транзакцiй немає.